Contact

Over DataExpert

Privacy Policy

Bij DataExpert waarderen wij het door onze klanten, leveranciers en collega’s aan ons gegeven vertrouwen door benodigde persoonsgegevens aan ons te geven. Gegevensbescherming is één van onze hoogste prioriteiten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Gegeven de sectoren waar onze klanten in werken, betrachten wij als DataExpert de hoogste mate van integriteit en vertrouwen rond persoonsgegevens.

Privacy gedragsregels van DataExpert:

  • DataExpert beperkt zich bij het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien van toepassing altijd met medeweten of toestemming van de betrokkenen.
  • DataExpert zorgt dat de verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen waarvoor ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke juistheid, compleetheid en courantheid.
  • DataExpert zorgt dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, veranderingen, of terbeschikkingstelling.
  • DataExpert zorgt dat wij op ieder moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy gedragsregels.
  • DataExpert zorgt dat de verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld.